Programpiątek, 30 marca 2007 r.
sobota, 31 marca 2007 r.
niedziela, 1 kwietnia 2007 r.


piątek, 30 marca 2007 r.

8.30 - rozpoczęcie Sympozjum

Sesja I


Prowadzenie (Moderators): J. Szaflik, E. Wylęgała, S. Bopp, F. Koch

9.00-9.20 J. Szaflik (Polska, Poland)
„Soczewki wieloogniskowe — stan dzisiejszy”
„Multifocal IOL’s — update”

9.20-9.30 E. Wylęgała (Polska, Poland)
„Najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu schorzeń rogówki”
„Recent achievements in the treatment of cornea diseases”

9.30-9.50 G. Scharioth (Niemcy, Germany)
„Cataract surgery in zonular weakness — the unsolved problem”
„Chirurgia zaćmy w osłabieniu obwódki rzęskowej – nierozwiązany problem”

9.50-10.05 J. P. Amar (Francja, France)
„The management of capsular ruptures in cataract surgery and luxated lenses”
„Zaopatrzenie przerwania torby w chirurgii zaćmy i leczenie zwichniętych soczewek”

10.05-10.12 J. Nawrocki, B. Matulska, Z. Michalewska (Polska, Poland)
„Witrektomia i fakoemulsyfikacja w przypadku przemieszczenia soczewki do ciała szklistego”
„Vitrectomy and phacoemulsification in the treatment of dislocated crystalline lenses”

10.12-10.22 F. Koch (Niemcy, Germany)
„Combined Intrector–cppV and pharmacosurgery for treatment of CNV’s in ARMD or diabetic retinopathies”
„Łączona Intrector–cppV i farmakochirurgia w leczeniu CNV w ARMD lub retinopatii cukrzycowej”

10.22-10.42 S. Bopp (Niemcy, Germany)
„Submacular hemorrhage: Current treatment options”
„Wylew podplamkowy: współczesne możliwości leczenia”

10.42-11.00 Dyskusja (Discussion)
11.00-11.30 Przerwa (Break)

Sesja II


Prowadzenie (Moderators): Z. Zagórski, D. Ducournau, D. Weinberger

11.30-11.45 S. Bopp (Niemcy, Germany)
„Backpain among ophthalmologists: results of a questionnaire”
„Ból pleców u okulistów: wyniki ankiety”

11.45-12.45 D. Ducournau (Francja, France)
„Vitreoretinal surgery, don’t be slaves”

12.45-13.00 Dyskusja (Discussion)
13.00-14.00 Lunch

Sesja III


Prowadzenie (Moderators): A. Gierek-Łapińska, G. Gini, G. Scharioth, K. Dzięgielewski

14.00-14.10 J. J. Robaszkiewicz, A. Stankiewicz (Polska, Poland)
„Witrektomia techniką 25g w chirurgii szklistkowo-siatkówkowej”
„25g Vitrectomy in vitreoretinal surgery”

14.10-14.25 Ch. Takhchidi (Rosja, Russia)
„Vitreoretinal surgery 25g — possibilities and perspectives”
„Chirurgia szklistkowo-siatkówkowa 25g — możliwości i perspektywy”

14.25-14.35 A. Mankowska, R. Rejdak, A Oleszczuk, Z. Zagórski (Polska, Poland)
„Witrektomia 25g i 23g”
„Vitrectomy 25g and 23g”

14.35-14.43 D. Weinberger (Izrael, Israel)
„Combine 25g, 23g and 19g vitrectomy”
„Łączona witrektomia 25g, 23g i 19g”

14.43-14.51 D. Weinberger (Izrael, Israel)
„Relaxing incisions in recurrent macular hole surgery”
„Zwalniające nacięcia w powtórnej chirurgii otworu w plamce”

14.51-15.01 G. Scharioth (Niemcy, Germany)
„25g sutureless vitrectomy”
„25g bezszwowa witrektomia”

15.01-15.16 G. Gini (Wlochy, Italy)
„25g pros and cons”
„Za i przeciw 25g witrektomii”

15.16-15.25 Dyskusja (Discussion)
15.25-15.40 Przerwa (Break)

15.40-17.40 Film Festival

Prowadzenie (Moderators): J. Nawrocki, D. Ducournau

Sławomir Cisiecki (Polska, Poland) - „Witrektomia w oku po chirurgii refrakcyjnej"

Slawomir Bolek (Polska, Poland) — „Witrektomia 25g”

Cesare Forlini (Wlochy, Italy) — „25-23 gauge systems: expanded indications”

Cesare Forlini (Wlochy, Italy) — „Heavy silicone oil in complex cases of vitreoretinal surgery”

Cesare Forlini (Wlochy, Italy) — „Endoscopy in vitreoretinal surgery”

Frank Koch (Niemcy, Germany), Pankaj Singh (Niemcy, Germany) — „Peeping green”

Sławomir Bolek (Polska, Poland) — „Witrektomia Bimanualna”

Giampaolo Gini (Wlochy, Italy) — „Bimanual surgery in diabetic retinopathy”

Petr Soucek (Czechy, Czech Republik) — „Endoresection of residual choroidal melanoma after radiotherapy“

Jolanta Oficjalska-Młyńczak (Polska, Poland) — „Chirurgia podsiatkówkowa w zaawansowanych stadiach zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem”

Ivan Fiser (Czechy, Czech Republik) — „Bets on Fortune: the surgical repair of a lacerated globe and the OTS“

Slawomir Bolek (Polska, Poland) — „Ciało obce wewnątrzgałkowe”

Ferenc Kuhn (Wegry, Hungary) — „Acute management of an eye showing NLP vision after trauma”

Ferenc Kuhn (Wegry, Hungary) — „Late reconstruction of a phthisical eye due to injury”

Giampaolo Gini (Włochy, Italy) - „Surgical strategies in complex ocular trauma"

19.30 Koncert Hanny Banaszak

20.30 Bankiet z muzyką zespołu Dixie Friends


sobota, 31 marca 2007 r.

Sesja IV


Prowadzenie (Moderators): A. Loewenstein, Y. Yassur, I. Fiser

9.00-9.10 J. Merriam, J. Zernat, G. S. Hageman, R. Allikmets (USA)
„The Genetic Basis of macular degeneration”
„Podstawy genetyczne zwyrodnienia plamki”

9.10-9.22 Y. Yassur (Izrael, Israel), A. Loewenstein (Izrael, Israel)
„AMD, being a multifactor disease, needs combined treatment”
„AMD jako choroba o wielu przyczynach wymagająca złożonego leczenia”

9.22- 9.29 J. Michalewski (Polska, Poland)
„Wczesna diagnostyka AMD w SOCT”
„Early diagnostics of AMD in SOCT”

9.29-9.44 A. Loewenstein (Izrael, Israel)
„Early detection of AMD in the ranibizumab era”
„Wczesne wykrycie AMD w erze ranibizumabu”

9.44-9.56 Y. Yassur (Izrael, Israel), J. Moisseiev (Izrael, Israel)
„A rational algorithm for treating CNV due to AMD”
„Racjonalny algorytm leczenia CNV z powodu AMD”

9.56-10.05 S. Cisiecki (Polska, Poland)
„Podstawy terapii anty-VEGF”
„Basics of anti-VEGF therapy”

10.05-10.15 I. Fiser (Czechy, Czech Republic)
„Macugen in the treatment of wet AMD: results of the VISION study”
„Macugen w leczeniu wilgotnego AMD: wyniki badania VISION”

10.15-10.25 H. Wykrota (Polska, Poland)
„Leczenie wysiękowego AMD — racjonalne stosowanie dostępnych metod leczenia. Przykłady kliniczne”
„Treatment of wet AMD — the use of available methods. Clinical examples”

10.25-10.30 M. Paćkowska, A. Kużnik-Borkowska, D. Kęcik, J. Gołębiewska (Polska, Poland)
„Macugen w terapii AMD — wstępne obserwacje”
„Macugen in the treatment of AMD — preliminary observations”

10.30-11.00 Przerwa (Break)

Sesja V


Prowadzenie (Moderators): C. Boscher, U. Mester, P. Souček

11.00-11.15 A. Loewenstein (Izrael, Israel)
„Combined efficacy of intravitreal ranibizumab in two phase III studies of choroidal neovascularisation secondary to age — related macular degeneration”
„Złożona skuteczność śródszklistkowych wstrzyknięć ranibizumabu w dwóch badaniach fazy III leczenia neowaskularyzacji naczyniówkowych wtórnych do związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki”

11.15-11.25 P. Souček (Czechy, Czech Republic)
„Use of anti-VEGF therapy in AMD”
„Zastosowanie terapii anty-VEGF w AMD”

11.25-11.35 A. Loewenstein (Izrael, Israel)
„Bevacizumab — clinical and experimental perspectives”
„Bevacizumab — perspektywy kliniczne i doświadczalne”

11.35-11.45 I. Fiser (Czechy, Czech Republic)
„Avastin in the treatment of wet AMD: our one year experience”
„Avastin w leczeniu wilgotnego AMD: nasze roczne doświadczenia”

11.45-11.55 U. Mester (Niemcy, Germany)
„Bevacizumab (Avastin): monotherapy versus combination with PDT”
„Bevacizumab (Avastin): monoterapia czy kombinacja z PDT”

11.55-12.05 I. Rosenblatt (Izrael, Israel)
„A dilemma in intra ocular anti-VEGF injections — how many? When? And for how long?”
“Dylematy podczas wstrzyknięć doszklistkowych anty-VEGF — ile? Kiedy? Jak długo?”

12.05-12.15 C. Boscher (Francja, France)
„Potential cardio vascular complications with anti-VEGF therapies for AMD”
„Potencjalne sercowo-naczyniowe powikłania terapii anty-VEGF”

12.15-12.30 G. Scharioth (Niemcy, Germany)
„Macular Translocation Surgery in the age of anti-VEGF”
„Translokacja plamki w erze anty-VEGF”

12.30-13.00 Dyskusja (Discussion)
13.00-14.00 Lunch

Sesja VI


Prowadzenie (Moderators): J. Kałużny, M. Wojtkowski, F. Kuhn, Ch. Takhchidi

14.00-14.25 M. Wojtkowski (Polska, Poland)
„Introduction to Spectral Optical Coherence Tomography”
„Wprowadzenie do Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii”

14.25-14.40 J. Kałużny, M. Wojtkowski, M. Szkulmowski, A. Szkulmowska, B. Sikorski, T. Bajraszewski, B. Kałuzny, A. Kowalczyk (Polska, Poland)
„Mapowanie obszarów uszkodzenia fotoreceptorów na podstawie Spektralnej Optycznej Koherentnej Tomografii”
„Photoreceptors mapping in Spectral Optical Coherent Tomography”

14.40-14.50 L. Balashevich (Rosja, Russia)
„Vitreoretinal tractions variants according to OCT data”
„Trakcje szklistkowo-siatkówkowe w danych OCT”

14.50-15.05 J. Nawrocki, J. Michalewski, Z. Michalewska (Polska, Poland)
„Spektralna Optyczna Koherentna Tomografia w schorzeniach pogranicza ciała szklistego i siatkówki”
„Spectral Optical Coherence Tomography in vitreoretinal interface diseases”

15.05-15.20 F. Kuhn (Wegry, Hungary)
„Removal of the ILM: techniques, indications, results”
„Usunięcie ILM: techniki, wskazania, wyniki”

15.20-15.30 J. Nawrocki, Z. Nawrocka, J. Michalewski, Z. Michalewska (Polska, Poland)
„ILM peeling with the use of trypan blue in different indications” (video)
„Usunięcie błony granicznej wewnętrznej z zastosowaniem błękitu trypanu w różnych wskazaniach” (video)

15.30-15.40 Dyskusja (Discussion)
15.40-16.00 Przerwa (Break)

Sesja VII


Prowadzenie (Moderators): F. Kuhn, G. Gini, L. Balashevich, C. Forlini

16.00-16.10 G. Gini (Wlochy, Italy)
„The many uses of Kenacort”
„Liczne zastosowania Kenacortu”

16.10-16.20 G. Gini (Włochy, Italy)
„Bimanual surgery in PVR”
„Dwuręczna chirurgia w PVR”

16.20-16.40 F. Kuhn (Węgry, Hungary)
„Postoperative endophthalmitis: Surgery or intravitreal injection”
„Pooperacyjny endoftalmitis: chirurgia czy zastrzyki doszklistkowe”

16.40-16.50 M. Oncel (Turcja, Turkey)
„Heavy silicone oil in the management of complicated retinal detachment”
„Ciężki olej silikonowy w leczeniu powikłanego odwarstwienia siatkówki”

16.50-16.57 G. Scharioth (Niemcy, Germany)
„Iridolenticular block in heavy silicon oil”
„Blok tęczówkowo-soczewkowy a ciężki olej silikonowy”

16.57-17.12 S. Bopp (Niemcy, Germany)
„Intraocular tamponades and out-patient vitreoretinal surgery: specific aspects and complication management”
„Tamponady wewnętrzne a ambulatoryjna chirurgia szklistkowa: specyficzne aspekty i leczenie powikłań”

17.12-17.30 Dyskusja

19.00 Rozdanie nagród dla najlepszych filmów Sympozjum

20.30 Bankiet z muzyką zespłu Dixie Friends


niedziela, 1 kwietnia 2007 r.

Sesja VIII


Prowadzenie (Moderators): K. Raczyńska R. Adelman, W. Laurita, G. Treister

9.00-9.10 K. Raczyńska, T. Kuc (Polska, Poland)
„Witrektomia w leczeniu retinopatii cukrzycowej”
„Vitrectomy in the treatment of diabetic retinopathy”

9.10-9.25 G. Treister (Izrael, Israel)
„Prognostic evaluation of CSR — OCT Study”
„Ocena prognostyczna CSR — badanie OCT”

9.25-9.35 R. Adelman (USA)
„Mangement of pseudophakic retinal detachments”
„Zaopatrzenie odwarstwienia siatkówki w pseudofakii”

9.35- 9.45 R. Adelman (USA)
„Clinical Age-Related Maculopathy Staging System”
„System oceny stadiów klinicznych w związanej z wiekiem makulopatii”

9.45-9.55 I. Świtka-Więcławska, D. Kęcik, A. Kuźnik-Borkowska, M. Paćkowska (Polska, Poland)
„PDT — 4-letnie doświadczenia”
„PDT — 4 years experience”

9.55-10.10 W. Laurita (USA)
„Creating the efficient private practice ophthalmology office”
„Tworzenie efektywnej prywatnej praktyki okulistycznej”

10.10-10.30 Dyskusja (Discussion)
10.30-10.45 Przerwa (Break)

Sesja IX


Prowadzenie (Moderators): J. Nawrocki, C. Boscher, M. Grałek

10.45-11.15 C. Boscher (Francja, France)
„Endoscopy”
„Endoskopia”

11.15-11.30 J. Mackiewicz, A. Joussen, A. Kudasiewicz-Kardaszewska, D. Czop, J, Dolar-Szczasny, Z. Zagórski (Polska, Poland)
„Ciężkie oleje silikonowe w chirurgii szklistkowo-siatkówkowej”
„Heavy silicone oils in vitreoretinal surgery”

11.30-11.45 S. Cisiecki (Polska, Poland)
„Pierwotna witrektomia vs procedury wgłabiające — aktualny stan wiedzy”
„Primary vitrectomy vs. scleral buckling — actual knowledge”

11.45-12.00 Dyskusja (Discussion)